Javna tribina: FABRIKA 35 jučer, danas, sutra

Prošlog vikenda održana je jedna važna i zanomljiva javna tribina. U prostoru FABRIKA 35 predstavnici lokalne samouprave, civilnog društva i zainteresirani građani raspravljali su o važnosti tog prostora za grad Hvar, lokalne organizacije civilnog društva, građane ali i o njegovoj budućoj održivosti.
Generalni zaključak održane tribine je taj da se razvoj lokalne kulturne politike Grada mora planirati odozdo, u širem kontekstu, i suradnjom s udrugama koje su važan dio kulturnog života, posebice u zimskim mjesecima. Kontinuiranom otvorenom komunikacijom javnog i civilnog sektora može se, i treba doprinijeti razvoju povjerenja što će neposredno ojačati društveni kapital lokalne zajednice.
Govornici tribine bili su Pamela Tanjić, predsjednica Platforme Hvar, Nino Pijanović, pročelnik JUO Grada Hvara, Nada Jeličić, vijećnica Gradskog vijeća i Domagoj Šavor predstavnik Mreže DKC-HR.
Govornici su pozitivno ocijenili sadašnji model suradnje Grada i civilnog društva u vođenju prostora FABRIKA 35, te izrazili zadovoljstvo s količinom i raznolikošću programa koji se u malom prostoru proveo proteklih godina i rastućim interesom sugrađana za sudjelovanje u aktivnostima. Rezultat je to profesionalnosti koordinatora prostora u osmišljavanju i provedbi programa, a dodatan potencijal razvoju programa, umrežavanja udruga i javnog sektora vide u skorom osnivanju javne ustanove u kulturi Grada Hvara.
Izazov u narednim godinama prvenstveno će biti razvoj kapaciteta lokalnih udruga, njihovo umrežavanje i suradnja te osvještavanje javnosti o činjenici da se velika večina programa provodi na volonterskoj bazi oslanjajući se na entuzijazam pojedinaca što dugoročno nije održivo. Članovi Mreže DKC-HR svojim iskustvom i znanjem mogu pružiti podršku lokalnim udrugama primjerima dobre prakse te u jačanju kapaciteta za zagovaranje, osmišljavanje i provedbu suradničkih projekata.
Kako bi FABRIKA 35 i u budućnosti funkcionirala kao kreativno središte za provedbu cjelogodišnjeg društveno kulturnog programa nužna je financijska stabilnost i profesionalizacija. Već sada broj potencijalnih korisnika, suradnji i programa premašuje kapacitet koordinatora koji zapošljava dvije osobe na pola radnog vremena putem programa podrške Zaklade Kultura nova. Za profesionalizaciju, izgradnju publike i aktiviranje lokalne zajednice biti će potrebna podrška Grada ali i jače povezivanje udruga u suradničkim projektima financiranih iz raznolikih izvora (nacionalni, EU fondovi). Ulaganje u razvoj kadra udruga, edukacijama i zapošljavanjem, doprinijelo bi vidljivosti udruga, razvoju nezavisne kulture, potaknulo mlade na uključivanje u rad udruga, te ostvarivanje karijera u području kulture.

Javna tribina organizirana je u sklopu projekta „Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje” koji je podržan sa €149.940 kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.